Facebook nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték 2021.

A DIAGPRO HOME KFT. ÉS A ZAFÍR PATIKA KFT. PROMÓCIÓS JÁTÉKA A DIAGPRO TESZTEK FACEBOOK OLDALON

 1. A játék és a Szervezők

A játék elnevezése: „BIOSYNEX nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezői: Diagpro Home Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei M. u. 10., cégjegyzékszám 01-09-378647, adószám: 28991238-2-42) és Zafír Patika Kft. (székhely: 4533 Sényő, Kossuth u. 82., cégjegyzékszám 15-09-087468, adószám: 14511149-2-15) (a továbbiakban: Szervezők)

A játék meghatározása: Szervezők nyereményjátékot hirdetnek a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021. február 21. – március 7 -ig.

A játék időtartama: 2021. február 21. – március 7.

Nyertesek száma: 10 fő

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 1. A játék leírása:
  1). feladat: Kedveld a bejegyzésünket
  2.) feladat: Válaszolj nekünk kommentben a kérdésünkre!
  Kérdésünk: Melyik híres magyar színészünk hallható a reklámfilmben?

Részvétel feltétele: Poszt like és az 1 db kérdésre adott válasz kommentben

Sorsolás: 2021. március 8. 11:00

Értesítés facebookon, üzenetben, majd ezt követően kapcsolatfelvétel ugyfelszolgalat@diagpro.hu e-mail címen a csomagküldés részleteiről.

Csak az vehet részt a sorsoláson, aki mindkét feladatot teljesíti, vagyis kedveli a bejegyzést és kommentben teljes/helyes választ ad a kérdésre.

Minden Játékos csak a legkorábban beküldött válaszával versenyezhet.

A játék végét követő első napon, azaz március 8-án 10 játékos kerül kisorsolásra. A kisorsolt játékosok nyereménye 1 -1 db BIOSYNEX otthoni önellenőrzésre alkalmas antitest gyorsteszt.

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos az első feladatot teljesíti (kedveli a bejegyzést), és válaszát kommentben elküldi a bejegyzés alatt. Más jelentkezési módot a Szervezők nem fogadnak el.

 1. A játékban való részvétel személyi feltételei

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez, és a nyeremény átvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők, valamint a Szervezők számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi természetes- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetve a hozzátartozók gyermekei.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, 4. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék időtartama alatt elküldi válaszát a bejegyzés kommentjében és egyúttal kedveli a bejegyzést. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 1. Nyeremények

Összesen 10 db BIOSYNEX otthoni önellenőrzésre alkalmas antitest gyorsteszt

Játék: 2021. február 21 – március 7., sorsolás 2020. március 8. 11:00 óra

A sorsolás helyszíne: 1063 Budapest, Szinyei M. u. 10.

 1. Nyertesek

A Játék során a nyertesek a 6. pontban részletezett nyereményt kapják meg. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Szervezők a nyertest a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva sorsolja az alábbi módon:

https://socialwinner.besocial.hu

Szervező a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolást követő napon délig teszi közzé facebook (https://www.facebook.com/diagprotesztek) oldalán. A nyertes Játékosok ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával az ugyfelszolgalat@diagpro.hu e-mail címen, ahol a nyereményeket a Játékosnak az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kézhez kapják. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervezők kötelezhetik a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét, vagy a jelen szabályzat 4-5. pontjában részletezett feltételeknek egyéb okból nem felel meg
 • ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 1. A Szervezők felelőssége

A Szervezők kizárják a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervezők bizalmasan kezelik, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottjai ismerhetik meg.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban:

 • hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a nyertesek között szerepel, úgy nevét (kizárólag lakcímben szereplő település nevének egyidejű feltüntetésével) a Szervező Facebook oldalán (khttps://www.facebook.com/diagprotesztek) Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően 30 napon keresztül közzé tegyek.
 • Szervezők díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára
 • Szervezők fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban
 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervezők és a Megbízott a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervezők (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyereménye átadása céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervezők a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezelik, és nem dolgozzák fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervezők a résztvevők adatait a játék lezárását követően haladéktalanul törlik, míg a nyertesek adatait a nyeremény kézbesítése után törlik, kivéve azon adatokat, melyek számlázási, könyvelési célokból feltétlenül szükségesek.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervezők tájékoztatják a Játékosokat a módosításokról.

Az adatok kezelését Szervező (Diagpro Home Kft.), mint adatkezelő végzi.

Az adatfeldolgozó: Diagpro Home Kft. Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei M. u. 10.

 1. A Szervezők jogai

Az Diagpro Home Kft. és Zafír Patika Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Diagpro Home Kft. és Zafír Patika Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervezők a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatják. Az Diagpro Home Kft. és Zafír Patika Kft. fenntartják magának a jogot, hogy a játék feltételeit a játékosok tájékoztatása mellett megváltoztassák. A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, illetve az Diagpro Home Kft. weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárják.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervezők fenntartják magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Adózási kérdések

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőket terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőket terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervezők jogosultak a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 1. A beérkezett válaszok, mint pályaművekhez kapcsolódó szerzői jogokról

Játékos a jelentkezésével az általa írt pályaműnek, mint szellemi alkotásának bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható felhasználási jogát minden visszavonástól mentesen Szervezőkre ruházza. Játékos hozzájárul, hogy Szervezők a pályaművet interneten közzé tegye, azt lefordítsa, vagy azon módosításokat eszközöljön.

 1. Vegyes rendelkezések

Szervezők korlátozásoktól mentesen fenntartják magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Lezárva: 2021.02.20.

Diagpro Home Kft.

https://www.diagpro.hu/pages/adatkezeles